การฝากข้อมูลกับ LangArchive-TH

การฝากข้อมูลกับ LangArchive-TH

เอกสารคู่มือต่างๆ สำหรับการฝากข้อมูลและทำงานร่วมกับเว็บไซต์คลังข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย LangArchive-TH
จัดทำโดย: 
บัวฉัฐ วัดแย้ม

LangArchive-TH: คลังข้อมูลดิจิทัลของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย มุ่งเน้นที่จะพัฒนาวิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางภาษาและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยปราชญ์และคนในชุมชนเองรวมทั้งพัฒนาศักยภาพคนในระดับท้องถิ่น มีการพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลที่ชุมชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงได้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยกับนักวิชาการ ทำให้เกิดผลกระทบระดับสังคม นอกจากนี้แล้วชุมชนที่อยู่ห่างไกลเมือง โดยเฉพาะกลุ่มภาษาในภาวะวิกฤต เป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน มีความเสมอภาค เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

LangArchive-TH มีจุดประสงค์เพื่อจัดทำระบบคลังข้อมูลดิจิทัลให้เป็นมาตรฐาน เพื่อรองรับการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยมีระบบจัดการการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหัวข้อภาษาและวัฒนธรรมมาเหมาะสมและตรงความต้องการของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล

Collection นี้ได้บรรจุเอกสารคู่มือต่างๆ สำหรับการฝากข้อมูลและทำงานร่วมกับเว็บไซต์คลังข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย LangArchive-TH

การฝากข้อมูลกับ LangArchive-TH

  • ติดต่อฝากข้อมูลกับ LangArchive-TH ที่ langarchive.th@gmail.com หรือ Facebook Page: LangArchive-TH
  • อ่านและพิจารณา“สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ” เพื่อศึกษาข้อตกลงระหว่างผู้ฝากข้อมูลและคลังข้อมูลฯ LangArchive-TH แล้วกรอกรายละเอียดพร้อมเซ็นชื่อเพื่อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
  • แจ้ง username และ e-mail ที่ประสงค์จะใช้ในเว็บไซต์ www.langarchive-th.com
  • ศึกษา “คู่มือสำหรับผู้ฝากข้อมูลกับ LangArchive-TH” เพื่อจัดการข้อมูลก่อนนำส่ง
  • ส่งข้อมูลพร้อม Metadata มาที่ langarchive.th@gmail.com
  • หากผู้ฝากข้อมูลมีความประสงค์จะอัปโหลดข้อมุลด้วยตนเอง กรุณาดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจาก "คู่มือสำหรับผู้ฝากข้อมูลกับ LangArchive-TH" เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดการและอัปโหลดข้อมูล
หัวข้อ: 
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ขั้นตอน
สรุป
แบบฟอร์มเพื่อกรอกรายละเอียดของข้อมูล เป็นประโยชน์ต่อการลงภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล เพื่อนำไปพัฒนา Metadata อย่างเป็นระบบ
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
สื่อการสอน
สรุป
การจัดทำ หนังสือเรื่อง คลังข้อมูลดิจิทัลด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความที่รู้ได้จากโครงการวิจัยฯ และใช้เป็นแนวทาง ในการศึกษาวิจัย หรือฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจการจัดทำ คลังข้อมูลดิจิทัล ด้านภาษาและวัฒนธรรม
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ขั้นตอน
สรุป
คู่มือขั้นตอนการทำงานกับคลังข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย LangArchive-TH สำหรับผู้ฝากข้อมูล