ค้นหา

สรุป
ภาษาบีซูจัดอยู่ในตระกูลจีน – ทิเบต (Sino – Tibetan) ตระกูลย่อยทิเบต – พม่า สาขาโลโล ภาษาบีซู
จัดทำโดย: 
กุมารี ลาภอาภรณ์