ค้นหา

ค้นหา

เรียงตาม

กลุ่มชาติพันธุ์

คำสำคัญ

กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
ทนายสอนลูกในทางที่ผิด โดยสอนลูกว่า เกิดเป็นคนต้องเข้มแข็ง อย่ายอมใครง่ายๆ โดยไม่ฟังเหตุผลว่าใครผิดใครถูก
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
สื่อการสอน, เรื่องเล่า
สรุป
นิทานเรื่องข้าวเปียกพระอินทร์ เป็นนิทานพื้นบ้านภาษาตากใบที่เล่าถึงเพื่อนรักสองตัวคือ เสือกับกระต่าย เมื่อวันหนึ่งกระต่ายชวนให้เสือไปกินขนมหวานพื้นบ้านชนิดหนึ่งชื่อ "ข้าวเปียก" ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ได้เข้าเฝ้าพระอินทร์บนสวรรค์
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เนื่องจากภูมิประเทศที่ติดกับทะเลฝั่งอ่าวไทย ทำให้ชาวจีนโพ้นทะเลบางส่วนได้เทียบเรือที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และได้มีการแต่งงานกับชาวไทสำเนียงตากใบในอดีต ปัจจุบันชาติพันธุ์ของชาวจีนบรรพบุรุษของครอบครัวนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนัก
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
คำศัพท์, สื่อการสอน, ระบบเขียน
สรุป
สำนวนในภาษาไทสำเนียงตากใบ มักจะมีการใช้การอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบและการพูดเกินจริง (อติพจน์) เพื่อสื่อความหมายของผู้พูดโดยอ้อม รวมไปถึงมีการใช้สำนวนบางสำนวนในบริบทที่แสดงความไม่พอใจของผู้พูดเท่านั้น
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ขั้นตอน
สรุป
หอดอกผึ้ง สร้างขึ้นด้วยโครงไม้ประดับตกแต่งด้วยพิมพ์ดอกไม้ทำจากขี้ผึ้ง เพื่อนำไปถวายวัดพร้อมกองผ้าป่าในงานบุญใหญ่ประจำปีของชาวญัฮกุรที่จัดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, พจนศิลป์, สื่อการสอน, ระบบเขียน
สรุป
เป็นบท'ปาตงที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง โดยการสืบทอดจากบรรพบุรุษของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู 'ปาตงยังกล่าวถึงธรรมชาติ สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม อาชีพ ค่านิยม ศาสนา อาหารการกิน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นต้น
สรุป
ชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกภาษาของตนเองว่า บาซอ 'นายู หรือ บาฮาซอ 'นายู แปลว่า ภาษามลายู (บาซอ/บาฮาซอ แปลว่า ภาษา) และเรียกตนเองว่า “ออแร 'นายู” แปลว่า คนมลายู (คำว่า 'นายู เป็นคำลดรูปของคำว่า มลายู นั่นเอง)
จัดทำโดย: 
ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
คำศัพท์, สื่อการสอน, ระบบเขียน
สรุป
คำนำหน้าชื่อในภาษาไทสำเนียงตากใบมีการแปรไปตามตัวแปรทางสังคม เช่น เพศ อายุ สถานะการแต่งงาน และสถานะการบวช นอกจากนี้ในคำนำหน้าเรียกอาชีพบางอาชีพก็มีการยืมคำว่า “โต๊ะ” จากภาษามลายูปาตานีมาปนเป็นคำผสมอีกด้วย
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
คำศัพท์, สื่อการสอน, ระบบเขียน
สรุป
คำสรรพนามในภาษาไทสำเนียงตากใบมีการแปรไปตามตัวแปรทางสังคม เช่น เพศ จำนวนคน อายุ ความสนิทสนม และความสุภาพ
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
คำศัพท์, สื่อการสอน
สรุป
ที่โรงเรียนบ้านตอหลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีการจัดทำสื่อคำศัพท์ภาษาตากใบทำมือ และจัดกิจกรรมคำศัพท์ภาษาตากใบวันละคำขึ้น พร้อมกับแต่งประโยค เพื่ออนุรักษ์ภาษาประจำท้องถิ่นหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันก่อนเข้าเรียน
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
คำศัพท์, สื่อการสอน, ระบบเขียน
สรุป
'ปึย๋าม' แปลว่า 'ฤดู' และสามารถแปลว่า 'เวลา' ได้อีกด้วย โดยฤดูกาลในภาษาตากใบมี 2 ฤดู คือ 'ปึย๋ามพฺะ' (ฤดูฝน) และ 'ปึย๋ามแล้ง' (ฤดูแล้ง)
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
คำศัพท์, สื่อการสอน, ระบบเขียน
สรุป
คำเรียกทิศและทิศทางภาษาตากใบมี ๔ คำคือ 'ฮั๋วนอน' (หัวนอน) หรือทิศใต้, 'ใต้ตี๋น' (ใต้ตีน) หรือทิศเหนือ, 'กึ๊อ่อก' หรือตะวันออก และ 'กึ๊ต๋อก' หรือตะวันตก โดยเวลาเข้านอนทิศจะมีความสำคัญมาก โดยห้ามหันศีรษะไปทาง 'กึ๊ต๋อก' ซึ่งเป็นทิศของคนตาย