กะซอง

กะซอง

กะซอง เป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่มากที่ บ้านคลองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
จัดทำโดย: 
บัวฉัฐ วัดแย้ม

กะซอง เป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่มากที่ บ้านคลองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70 ของคนในหมู่บ้าน ชาวกะซองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บางส่วนยังใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับป่า เช่น เก็บหาของป่า ได้แก่ ผลไม้ป่า ผักป่า เห็ด สมุนไพร มากินหรือขายเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

ชาวกระซองมีวัฒนธรรมและภาษาพูดเป็นของตนเองแต่ทว่าสถานการณ์ทางภาษาของชาวกะซองนั้นอยู่ในภาวะวิกตขั้นสุดท้าย มีการใช้ภาษากะซองอยู่น้อยมาก จำนวนคนพูดได้อยู่ในหลักสิบเท่านั้นและผู้ที่พูดได้นั้นล้วนอยู่ในวัยอาวุโส อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ด้วยปรากฏการณ์เช่นนี้จึงทำให้คาดเดาถึงแนวโน้มต่อไปในอนาคตของภาษากะซองได้ว่าความวิกฤตของภาษาอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น และอาจสูญหายไปได้หากไม่มีการสืบทอดอย่างจริงจังโดยสาเหตุหลักที่ทำให้ภาษากะซองขาดการสืบทอดก็เนื่องมาจากการรับอิทธิพลด้านการสื่อสารจากสื่อกระแสหลักได้แก่ ภาษาที่รอบข้าง สื่อจากวิทยุ โทรทัศน์ โดยมิได้ทันระวังว่าภาษาของบรรพชนจะถูกกลืนกลายไปกับกระแสเหล่านั้น อีกทั้งภาษากะซองมีแต่ภาษาพูด ไม่มีตัวหนังสือ ทำให้ไม่มีเครื่องมือที่จะบันทึกและถ่ายทอด ไม่รู้วิธีถ่ายทอดภาษาที่ถูกต้อง

 

ที่มา ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

หัวข้อ: 
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของหนองน้ำชื่อหนองตาโศก
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
พจนศิลป์
สรุป
เพลงกล่อมเด็กชื่อเพลงกินกล้วย
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
พจนศิลป์
สรุป
เพลงกล่อมเด็กโดยใช้คำคล้องเสียงภาษากระซอง