LangArchive-TH

หัวข้อภาษาและวัฒนธรรมล่าสุด
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
สื่อการสอน
สรุป
การจัดทำ หนังสือเรื่อง คลังข้อมูลดิจิทัลด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความที่รู้ได้จากโครงการวิจัยฯ และใช้เป็นแนวทาง ในการศึกษาวิจัย หรือฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจการจัดทำ คลังข้อมูลดิจิทัล ด้านภาษาและวัฒนธรรม
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุป
เป็นหนังสือรวบรวมพืชสมุนไพรบางชนิดที่เก็บข้อมูลจากป่าตาเกาว์ จำนวนทั้งสิ้นจำนวน 58 ชนิด พร้อมรูปภาพพืชและสรรพคุณอย่างย่อ
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุป
เป้นหนังสือรวบรวมพืชสมุนไพรใกล้ตัว ที่ปลูกไว้รอบๆบ้าน จำนวนทั้งสิ้นจำนวน 58 ชนิด พร้อมรูปภาพพืชและสรรพคุณอย่างย่อ
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรือสถานที่ที่ทำให้เกิดความสงสัยได้
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความลับไม่มีในโลกอย่างน้อยฟ้าดินก็รู้