ยฺะกฺัน มาดะฮ, ชฺอก เวน มาดะฮ

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
รายละเอียด: 

ยฺะกฺัน  มาดะฮ คือ บริเวณน้ำลึก มีคนชื่อมาดะฮ ชอบดำหอยอยู่ที่นี่

ชฺอก  เวน  มาดะฮ คือ บริเวณอ่าวเล็ก มีน้ำจืด เป็นบริเวณที่ มาดะฮ ชอบมา

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา