ยฺะกฺัน มาลูง, ปอลาว จาลออ์ ชฺายฺัย

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
รายละเอียด: 

ยฺะกฺัน  มาลูง  คือ บริเวณแหลมน้ำลึก มีลูกมาลูง

ปอลาว  จาลออ์  ชฺายฺัย คือ เป็นเกาะที่มีต้นค้อ และมีหอยขวาน มีลักษณะคม อยู่ในทราย

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา