ระบบเขียนภาษาอ่าข่า (อักษรไทย)

สรุป: 
ระบบเขียน ภาษาอ่าข่าอักษรไทย เป็นเครื่องมือในการบันทึกภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอ่าข่า บ้านแม่สะแลป ต.แม่สะลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รายละเอียด: 

ระบบเขียนภาษาอ่าข่า ด้วยตัวอักษรไทย เกิดขึ้นจากการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในโครงการ “ฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านประวัติศาสตร์และคำสอนชาวอ่าข่า บ้านแม่สะแลป ต.แม่สะลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย” เพื่อการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวอ่าข่า โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา – วัฒนธรรมภาษา ในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ ดร.ปนัดดา บุณยสารนัย นักวิชาการภาษาศาสตร์ ด้านภาษาอ่าข่า จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

การทำระบบเขียนภาษาอ่าข่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการบันทึกภาษา องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอ่าข่า เช่น คำศัพท์ เรื่องเล่า นิทาน สุภาษิต ประวัติศาสตร์ เป็นต้น

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล