รวบรวมคำศัพท์ นิทาน ประวัติศาสตร์ของชาวอ่าข่า บ้านแม่สะแลป

สรุป: 
ทีมวิจัยชุมชนชาวอ่าข่า ได้จัดทำหนังสือรวบรวมคำศัพท์ นิทาน ประวัติศาสตร์ของชาวอ่าข่า บ้านแม่สะแลป โดยใช้ระบบเขียนภาษาอ่าข่า อักษรไทย
รายละเอียด: 

หนังสือเรื่อง "รวบรวมคำศัพท์ นิทาน ประวัติศาสตร์ของชาวอ่าข่า บ้านแม่สะแลป" เกิดขึ้นจากการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในโครงการ “ฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านประวัติศาสตร์และคำสอนชาวอ่าข่า บ้านแม่สะแลป ต.แม่สะลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย” เพื่อการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวอ่าข่า โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา – วัฒนธรรมภาษา ในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ภายในเล่มประกอบไปด้วย
1) ระบบเขียนภาษาอ่าข่า
2) คำศัพท์ภาษาอ่าข่า
3) คำสนทนาภาษาอ่าข่า
4) นิทานอ่าข่า
5) สำนวน สุภาษิตของชาวอ่าข่า
6) ประวัติศาสตร์ หมู่บ้านแม่สะแลป

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านแม่สะแลป ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย