นิทานบีซู

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวบีซู ได้เก็บบันทึก รวบรวมนิทานพื้นบ้านของชาวบีซู
รายละเอียด: 

ทีมวิจัยชาวบีซู ได้รวบรวมข้อมูลนิทานพื้นบ้าน เรื่อง ฮยาบาตูพลู ซึ่งเกิดขึ้นในการดำเนินงานโครงการ “บันทึกรวบรวม เพื่อการสงวนรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ : ภาษาบีซู” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านดอยชมภู ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย