ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของชาวบีซู

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวบีซู ได้บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ในหนังสือ "บีซู จี่ต่าง อางเกิ่งอางกอ อางลีบอางลาว" (ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของชาวบีซู)
รายละเอียด: 

ทีมวิจัยชาวบีซู ได้บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รวบรวมไว้ในหนังสือ "จี่ต่าง อางเกิ่งอางกอ อางลีบอางลาว" มีความหมายว่า ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของชาวบีซู ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในโครงการ "บีซู อางเกิ่ง อางกอ เฮล่นยา" (แหล่งเรียนรู้ของเก่าชาวบีซู) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และ โครงการ “บันทึกรวบรวม เพื่อการสงวนรักษาภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ : ภาษาบีซู” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต 

ในหนังสือ "จี่ต่าง อางเกิ่งอางกอ อางลีบอางลาว" ประกอบด้วยภาษาบีซู ความหมายภาษาไทย และความหมายคำต่อคำ มีเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้

1. ภาษาบีซู

2. คำศัพท์ภาษาบีซู

3. งานช่างฝีมือดั้งเดิม : การสานตาเหลว

4. วรรณกรรมพื้นบ้าน ประกอบด้วยนิทานพื้นบ้าน และเพลงพื้นบ้าน

5. การละเล่นพื้นบ้าน

6. แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล : ตาพย่า (การไหว้หอเสื้อบ้าน)

7. ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ประกอบด้วย อาหารพื้นบ้าน และสมุนไพรพื้นบ้าน

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านดอยชมภู ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย