หนังสือเล่มยักษ์ ท่อ พิ่ที โปย

สรุป: 
สื่อการเรียนการสอนภาษาชอง ประเภทหนังสือเล่มยักษ์เรื่อง ท่อ พิ่ที โปย
รายละเอียด: 

หนังสือเล่มยักษ์ (Big book)

เป็นหนังสือที่มีขนาดใหญ่ (ขนาด A3 ขึ้นไป) เป็นสื่อการสอนที่ใช้สอนอ่านร่วมกันทั้งห้อง เพื่อให้นักเรียนเห็นต้นแบบการอ่านจากครู และได้อ่านไปพร้อม ๆ กับเพื่อนในชั้น จึงไม่ต้องกังวลว่าจะอ่านผิด ทำให้นักเรียนไม่เกิดความอายเมื่ออ่านผิด จึงเป็นการกระตุ้นารอ่านและความสนใจหนังสือเป็นอย่างดี

หนังสือเล่มยักษ์เป็นสื่อการสอนที่เน้นความหมายความเข้าใจเป็นหลักก่อน แล้วนำไปสู่การเน้นความถูกต้อง จึงใช้ภาพประกอบที่สามารถสื่อความหมายได้ด้วยภาพ ดังนั้นตัวหนังสือกับภาพจึงต้องสื่อความหมายเดียวกัน เนื่องจากเนื้อหาในหนังสือเล่มยักษ์มีโครงสร้างที่ซ้ำ ๆ ทำให้เด็กได้เรียนรู้รูปแบบประโยคและคำศัพท์ต่าง ๆ ภาพแต่ละภาพที่ต่อเนื่องกัน ทำให้เด็กสามารถคาดเดาเรื่องได้จากภาพ แม้จะอ่านหนังสือยังไม่ได้ก็ตาม

นอกจากนี้เนื้อเรื่องที่สนุกสนาน และเป็นเรื่องที่นักเรียนคุ้นเคยยังเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เพราะนักเรียนสามารถคิดคำ หรือตัวละคร หรือเหตุการณ์มาแทนเนื้อเรื่องได้อีกด้วย