หนังสือเล่มยักษ์ ปลาดุก (กะลึม แมร)

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวขมุ บ้านห้วยเอียน ได้จัดทำหนังสือเล่มยักษ์เพื่อเป็นสื่อสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาขมุสำหรับเด็กและเยาวชน
รายละเอียด: 

ทีมวิจัยชาวขมุ บ้านห้วยเอียน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ได้มีการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยผ่านรูปแบบงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ผ่านการดำเนินงานในโครงการ "ฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นขมุเพื่อเด็กและเยาวชน" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากนักวิชาการของศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีมวิจัยชาวขมุ บ้านห้วยเอียน ได้จัดทำหนังสือเล่มยักษ์เพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนภาษาขมุ ทั้งนี้หนังสือเล่มยักษ์ถือเป็นสื่อการสอนที่ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน เนื่องจากได้เรียนรู้จากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้ เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองที่มีอยู่ เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานอย่างมั่นคงและแข็งแรง ก็สามารถก้าวไปสู่การเรียนรู้ภาษาที่สองหรือภาษาอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจ

อ้างอิง : คตนานต์ เรือนเทอมและคณะ. (2560). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นขมุเพื่อเด็กและเยาวชน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านห้วยเอียน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย