หนังสือเล่มยักษ์ ตาตองตัดต้นไม้ (ตะตอง ปก ซะออง)

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวขมุ บ้านห้วยเอียน ได้จัดทำหนังสือเล่มยักษ์เพื่อเป็นสื่อสำหรับจัดการเรียนการสอนภาษาขมุในโรงเรียนบ้านห้วยเอียน
รายละเอียด: 

ทีมวิจัยชาวขมุ บ้านห้วยเอียน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยเอียน ได้มีการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในโครงการ "ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ ผ่านการจัดการเรียนรู้ภาษาขมุ โดยชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านห้วยเอียน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในโรงเรียนบ้านห้วยเอียน โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวขมุผ่านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านห้วยเอียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น รวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากนักวิชาการของศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีมวิจัยชาวขมุ บ้านห้วยเอียน ได้จัดทำหนังสือเล่มยักษ์เพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนภาษาขมุ ทั้งนี้หนังสือเล่มยักษ์ถือเป็นสื่อการสอนที่ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียน เนื่องจากได้เรียนรู้จากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ไม่รู้ เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองที่มีอยู่ เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานอย่างมั่นคงและแข็งแรง ก็สามารถก้าวไปสู่การเรียนรู้ภาษาที่สองหรือภาษาอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจ

อ้างอิง : กวิน ฟุ่มเฟื้องและคณะ. (2562). รายงานความก้าวหน้า โครงการ "ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ ผ่านการจัดการเรียนรู้ภาษาขมุ โดยชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านห้วยเอียน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย". สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

โรงเรียนบ้านห้วยเอียน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย