คู่มือสำหรับผู้ฝากข้อมูลกับ LangArchive-TH

สรุป: 
คู่มือขั้นตอนการทำงานกับคลังข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย LangArchive-TH สำหรับผู้ฝากข้อมูล