เรื่องราวชาวมอแกน (ลาญาน มอแกน)

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกน ได้บันทึกองค์ความรู้ของตนเอง และรวบรวมอยู่ในหนังสือ "ลาญาน มอแกน" (เรื่องราวชาวมอแกน)
รายละเอียด: 

ทีมวิจัยชาวมอแกน ร่วมกับนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ และทีมพี่เลี้ยง จากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ได้ร่วมกันจัดทำ หนังสือเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวมอแกน ซึ่งภายในมีเนื้อหาประกอบด้วย 

1. ลักษณะบริบททั่วไปของชาวมอแกน

2. ระบบเขียนภาษามอแกน

3. คำศัพท์ภาษามอแกน

4. นิทานของชาวมอแกน

5. ชื่อเรียก และความหมาย แผนที่ทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ ทั้งภาษามอแกน และภาษาไทย

ทั้งนี้ได้หนังสือเล่มนี้ได้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในโครงการ "สร้างเครื่องมือเพื่อบันทึกภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวมอแกน" ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: