12 เดือนของชาวกฺ๋อง

สรุป: 
วิถีการดำเนินชีวิตประจำปีของชาวก๋อง บ้านกกเชียง
รายละเอียด: 

วิถีการดำเนินชีวิตประจำปีของชาวก๋อง บ้านกกเชียง เล่าโดยนางจา สุวรรณศิริ ข้อมูลเสียงนี้ได้รับการบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียง ZOOM H5 เป็นข้อมูลประกอบวิทยานิพนธ์เรื่อง Tone Alternation in Gong Verb Phrase โดยนางสาวบัวฉัฐ วัดแย้ม ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเรื่องเล่าเพื่อประกอบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเสียงวรรณยุกต์ในคำกริยาของภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง ในแวดล้อมซึ่งเป็นธรรมชาติได้แก่การเล่าเรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิต นิทาน และประสบการณ์ เป็นต้น

ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด: 
จา สุวรรณศิริ, บัวฉัฐ วัดแย้ม
ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านกกเชียง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี