การทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์กฺ๋อง

สรุป: 
ขั้นตอน ความรู้ และคำสอนที่เกี่ยวกับการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์กฺ๋อง
ตำแหน่งที่ตั้ง: