MP4

กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เรื่องเล่า
สรุป
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เรื่องเล่า
สรุป
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เรื่องเล่า
สรุป
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เรื่องเล่า
สรุป
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เรื่องเล่า
สรุป
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
คำศัพท์, สื่อการสอน
สรุป
ที่โรงเรียนบ้านตอหลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีการจัดทำสื่อคำศัพท์ภาษาตากใบทำมือ และจัดกิจกรรมคำศัพท์ภาษาตากใบวันละคำขึ้น พร้อมกับแต่งประโยค เพื่ออนุรักษ์ภาษาประจำท้องถิ่นหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันก่อนเข้าเรียน
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
คำศัพท์, สื่อการสอน, ระบบเขียน
สรุป
คำที่ใช้บอกความรู้สึกผ่านประสาทสัมผัสในภาษาไทสำเนียงตากใบ อาจมีเพียงความต่างกับภาษาไทยมาตรฐานในด้านวรรณยุกต์เสียง แต่ในระดับย่อยหน่วยคำในการสร้างเป็นวลี คำที่ใช้บอกความรู้สึกเหล่านี้จะมีหน่วยคำที่ประกอบลงท้ายคู่กับคำนั้น ๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
คำศัพท์, สื่อการสอน, ระบบเขียน
สรุป
สำนวนในภาษาไทสำเนียงตากใบ มักจะมีการใช้การอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบและการพูดเกินจริง (อติพจน์) เพื่อสื่อความหมายของผู้พูดโดยอ้อม รวมไปถึงมีการใช้สำนวนบางสำนวนในบริบทที่แสดงความไม่พอใจของผู้พูดเท่านั้น
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ประเพณี, พิธีกรรม, เรื่องเล่า
สรุป
พิธีไหว้หน้าบ้านจะจัดในเดือน ๙ ในวันที่ไม่ตรงกับวันพระ เป็นพิธีพราหมณ์ที่สักการะท้าวเวสสุวรรณ พิธีจัดบริเวณต้นไม้และศาลประจำหมู่บ้าน เป็นการส่งเคราะห์ร้ายต่าง ๆ ของหมู่บ้านไปกับแพสามชั้นพร้อมเครื่องบูชา โดยจะจบพิธีโดยการลอยแพไปตามแหล่งน้ำ
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
พระพุทธรูปองค์เก่าแก่ที่สุดของวัดประจำหมู่บ้านองค์นี้ มีตำนานว่าท่านคือดาวตกที่มาตกอยู่ที่วัดตั้งแต่ครั้งเริ่มก่อสร้างวัด และอยู่คู่กับวัดมานับร้อยปี แสงดาวตกของท่านมีให้เห็นเป็นครั้งคราว ชาวบ้านจะนำท่านออกมาจากโบสถ์และสรงน้ำเฉพาะในวันปีใหม่ไทยเท่านั้น