MP4

กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เรื่องเล่า
สรุป
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ประเพณี, พิธีกรรม, เรื่องเล่า
สรุป
พิธีนี้เป็นพิธีพราหมณ์ที่จะมีขึ้นเมื่อไร่สวน เช่น สวนยางพาราโดนฟ้าผ่า หรือ “ต้องอุบาทว์” เพื่อปัดเป่าให้เป็นศิริมงคล
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ประเพณี, พิธีกรรม, เรื่องเล่า
สรุป
“การชาทฺอง” หรือการสวดทุ่งนา เป็นพิธีของชาวตากใบที่จะนิมนต์คณะสงฆ์และพราหมณ์มาสวดบริเวณศาลากลางทุ่งนาเป็นเวลา ๑ คืนเพื่อปัดเป่าให้เป็นศิริมงคล
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
คำศัพท์, สื่อการสอน, ระบบเขียน
สรุป
คำนำหน้าชื่อในภาษาไทสำเนียงตากใบมีการแปรไปตามตัวแปรทางสังคม เช่น เพศ อายุ สถานะการแต่งงาน และสถานะการบวช นอกจากนี้ในคำนำหน้าเรียกอาชีพบางอาชีพก็มีการยืมคำว่า “โต๊ะ” จากภาษามลายูปาตานีมาปนเป็นคำผสมอีกด้วย
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
คำศัพท์, สื่อการสอน, ระบบเขียน
สรุป
คำสรรพนามในภาษาไทสำเนียงตากใบมีการแปรไปตามตัวแปรทางสังคม เช่น เพศ จำนวนคน อายุ ความสนิทสนม และความสุภาพ
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุป
การใช้ประโยชน์ของพืช ตมูง
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ประเพณี, พิธีกรรม, เรื่องเล่า
สรุป
“การชาเริน” หรือการสวดบ้าน เป็นพิธีของชาวตากใบที่จะนิมนต์คณะสงฆ์มาสวดอยู่ในบ้าน และพราหมณ์สวดอยู่บริเวณโรงหมอหน้าบ้าน พิธีนี้จะมีขึ้นหากเมื่อมีการบนบานศาลกล่าวหรือเมื่อเกิดเรื่องเป็นเสนียจขึ้นในบ้าน
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ประเพณี, พิธีกรรม, เรื่องเล่า
สรุป
ในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๕ ชาวบ้านชาวตากใบจะนำอาหารและผลไม้ตามฤดูกาล มาถวายพระและรวมตัวกันกลางลานวัดในตอนกลางคืน เพื่อกราบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองดูแลหมู่บ้าน นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทสำเนียงตากใบ
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
คำศัพท์, สื่อการสอน, ระบบเขียน
สรุป
คำศัพท์ภาษาไทสำเนียงตากใบเพิ่มเติมที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษารุ่นใหม่
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
การละเล่น
สรุป
ในภาษาเจ๊ะเหหรือภาษาไทสำเนียงตากใบ มีวัฒนธรรมปริศนาคำทายที่ผู้พูดภาษาคิดค้นขึ้นป็นการละเล่นไว้สำหรับคั่นเวลาขณะทำการเกษตรหรืองานพบปะสังสรรค์ ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การเกษตร วิถีชีวิต และโลกทัศน์ ที่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ขันของผู้พูดภาษานี้อีกด้วย