การฝากข้อมูล

logo_collection_how-to-archive.jpg
สรุป
เอกสารคู่มือต่างๆ สำหรับการฝากข้อมูลและทำงานร่วมกับเว็บไซต์คลังข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย LangArchive-TH
จัดทำโดย
บัวฉัฐ วัดแย้ม