ผู้ฝากข้อมูล

logo_collection_how-to-archive.jpg
Summary
เอกสารคู่มือต่างๆ สำหรับการฝากข้อมูลและทำงานร่วมกับเว็บไซต์คลังข้อมูลของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย LangArchive-TH
Credit
บัวฉัฐ วัดแย้ม