ตราด

kasong_somsri-004-008.jpg
Summary
กะซอง เป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานอยู่มากที่ บ้านคลองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
Credit
บัวฉัฐ วัดแย้ม