กิจกรรมอนุรักษ์คำศัพท์ภาษาตากใบในโรงเรียนท้องถิ่น : Tak Bai Language Conservation Morning Activity in a Local Primary School

สรุป: 
ที่โรงเรียนบ้านตอหลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีการจัดทำสื่อคำศัพท์ภาษาตากใบทำมือ และจัดกิจกรรมคำศัพท์ภาษาตากใบวันละคำขึ้น พร้อมกับแต่งประโยค เพื่ออนุรักษ์ภาษาประจำท้องถิ่นหน้าเสาธงเป็นประจำทุกวันก่อนเข้าเรียน
รายละเอียด: 

สื่อทำมือและระบบเขียนจัดทำขึ้นโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาทุกระดับชั้นร่วมกันทำและรวบรวมไว้โดยมีคณะครูคอยดูแล เป็นหนึ่งในกิจกรรมหน้าเสาร์ธง พร้อมกับกิจกรรมอื่น เช่น ภาษาอังกฤษวันละคำ โดยนักเรียนจะแบ่งเวรประจำวันในการนำเสนอคำศัพท์ภาษาตากใบวันละคำ พร้อมกับแต่งประโยคจากคำศัพท์นั้น ๆ ซึ่งนักเรียนและคณะครูล้วนเป็นเจ้าของภาษา

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

โรงเรียนบ้านตอหลัง หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส