เพลงกินกล้วย

สรุป: 
เพลงกล่อมเด็กชื่อเพลงกินกล้วย
รายละเอียด: 

ยายบ่มกล้วยไว้ในหลาน วางไว้บนเชิง (ร้าน) หลานสองคนพี่น้องกันน้องมัวแต่เล่น พี่มาเห็นเลยกินกล้วยหมด

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

ตําบลด่านชุมพล อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด